مقالات و پایان نامه ها

JITM_Volume 6_Issue 1_Pages 91-106-1

جمشيد سالار، ابوالقاسم ابراهيمي چكيده: اعتماد يكي از مهمترين مؤلفهها براي گسترش و توسعة بانكداري الكترونيكـي اسـت. هدف از انجام اين پژوهش، شناسايي عوامل مؤثر بر ايجاد اعتماد در بانكـداري الكترونيكـي درچارچوب ارائة يك مدل ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

JITM_Volume 6_Issue 1_Pages 107-126-1

1. استاديار دانشكدة مديريت و علوم اجتماعي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، ايران تاريخ دريافت مقاله: 11/06/1392 تاريخ پذيرش نها يي مقاله: 04/09/1392 نويسندة مسئول مقاله: زهرا عليپور درويشي E-mail: alipourdarvish.z@gmail.com مقدمه محيط دانشگاهي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

JITM_Volume 6_Issue 1_Pages 31-46-1

استاديار، گروه مهندسي صنايع، دانشكدة مديريت و حسابداري، دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، ايران كارشناس ارشد مديريت فناوري اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، ايران دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، تهران، ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

JITM_Volume 6_Issue 1_Pages 47-70-1

امير خانلري، اميد كفائي چكيده: امروزه با وجود استقبال چشمگير سازمانهـا از بـه كـارگيري سيسـتم برنامـه ريـزي منـابع سازماني، بسيـاري از آنها در دست يابي به نتايج مـورد انتظـار از استقــرار ايـن سيسـتم ، نـاموفق ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

JITM_Volume 5_Issue 4_Pages 267-284-1

پورانداخت نيرومند، محبوبه رنجبر، سيد محمد اعرابي، بهناز حاج صادقي چكيده: ظهور فناوري ارتباطات، مدل كسب وكار را بـه منزلـة واحـد تجزيـهوتحليـل جـايگزينصنعت كرد تا شركتها بتوانند با ارزيـابي مـداوم نيازهـاي بـازار و فنـاوري، مـدل ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

JITM_Volume 6_Issue 1_Pages 1-30-1

الهام آخوندزاده نوقابي، امير البدوي، محمد اقدسي چكيده: يكي از موضوعات مهم در مسئلة بخشبندي پويـاي مشـتريان، انتقـال مشـتريان بـهبخشهاي مختلف در طول زمان و كشف الگوهاي حاكم بر اين جابه جـاييهـا اسـت. بـر ايـناساس، ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

JITM_Volume 5_Issue 4_Pages 219-244-1

معصومه مرادي، عبداﷲ آقايي، منيره حسيني چكيده: امروزه تصميمگيران در سازمان نياز به بررسي دائم تغييرات در محيط و سازمان دارنـدو در صورت لزوم تغييرات لازم را ايجاد ميكنند. به همين دليل آگـاهي از سـازمان ادامه مطلب…

By 92, ago