برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

JITM_Volume 6_Issue 1_Pages 107-126-1

1. استاديار دانشكدة مديريت و علوم اجتماعي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، ايران تاريخ دريافت مقاله: 11/06/1392 تاريخ پذيرش نها يي مقاله: 04/09/1392 نويسندة مسئول مقاله: زهرا عليپور درويشي E-mail: alipourdarvish.z@gmail.com مقدمه محيط دانشگاهي ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

JITM_Volume 6_Issue 1_Pages 91-106-1

جمشيد سالار، ابوالقاسم ابراهيمي چكيده: اعتماد يكي از مهمترين مؤلفهها براي گسترش و توسعة بانكداري الكترونيكـي اسـت. هدف از انجام اين پژوهش، شناسايي عوامل مؤثر بر ايجاد اعتماد در بانكـداري الكترونيكـي درچارچوب ارائة يك مدل ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

JITM_Volume 6_Issue 1_Pages 31-46-1

استاديار، گروه مهندسي صنايع، دانشكدة مديريت و حسابداري، دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، ايران كارشناس ارشد مديريت فناوري اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، ايران دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، تهران، ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

JITM_Volume 5_Issue 4_Pages 267-284-1

پورانداخت نيرومند، محبوبه رنجبر، سيد محمد اعرابي، بهناز حاج صادقي چكيده: ظهور فناوري ارتباطات، مدل كسب وكار را بـه منزلـة واحـد تجزيـهوتحليـل جـايگزينصنعت كرد تا شركتها بتوانند با ارزيـابي مـداوم نيازهـاي بـازار و فنـاوري، مـدل ادامه مطلب…